ผลงาน / เอทานอล - กาฬสินธุ์
< >

โครงการ : ETHANOL KALASIN
สถานที่ : กาฬสินธุ์
สิ้นสุดโครงการ : 2549
เจ้าของโครงการ : PETRO GREEN CO., LTD.