ผลงาน / สตาร์ฟิช - สมุทรสาคร

โครงการ : STARFISH CO.,LTD.
สถานที่ : สมุทรสาคร
สิ้นสุดโครงการ : 2541
เจ้าของโครงการ : STARFISH CO., LTD.