ผลงาน / ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป - ชลบุรี
< >

โครงการ : POULTRY FACTORY
สถานที่ : ชลบุรี
สิ้นสุดโครงการ : 2545
เจ้าของโครงการ : THAI POULTRY GROUP CO., LTD.