ผลงาน / ตลาดชินตา - ตรัง
< >

โครงการ : CINTA Market
สถานที่ : ตรัง
สิ้นสุดโครงการ : 2557
เจ้าของโครงการ : คุณวนิชโรจน์ กางอิ่มโชติพงศ์ และ คุณอดิศร ตันเองชวน