ผลงาน / พัชร เพลส - กรุงเทพฯ

โครงการ : พัชร เพลส
สถานที่ : กรุงเทพฯ
สิ้นสุดโครงการ : 2540
เจ้าของโครงการ : Pachara Place Co.,Ltd.