ผลงาน / KHUN SOMSAK PHONGKRENGYOT

โครงการ : KHUN SOMSAK PHONGKRENGYOT
สถานที่ : พระราม 2 กรุงเทพฯ
สิ้นสุดโครงการ : 2539
เจ้าของโครงการ : KHUN SOMSAK PHONGKRENGYOT