ผลงาน / โรงเรียนพรศิริกุล - ตรัง
< >

ชื่อโครงการ : โรงเรียนพรศิริกุล

เริ่มก่อสร้าง : 5 ก.พ. 2558

สิ้นสุดก่อสร้าง : 5 พ.ค. 2559

สถานที่ : ตรัง

เจ้าของโครงการ : คุณสุภา สัมพันธรัตน์ (ร.ร.พรศิริกุล)