ผลงาน / คราวฟุ๊ด - นครปฐม
< >

ชื่อโครงการ : คราวฟุ๊ด

เริ่มก่อสร้าง : 2559

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : นครปฐม

เจ้าของโครงการ : คราวฟุ๊ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย)