ข่าว ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป / ประชุม ประจำปี 59
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2559
< >

เรา ช .รุ่งเลิศ กรุ๊ป

- มีการประชุมใหญ่ ประจำปี 59

- ในการชี้แจงเป้าหมายในปี 59  และ ณ โยบาย ต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และสามัคคีกันในหมู่คณะ