ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
เป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สร้างสมมา และรวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯจึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามานานกว่า 25 ปี
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหาร และควบคุมคุณภาพของระบบการทำงาน โดยบริษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด ได้ผ่านการรับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทฯ ที่มีความสามารถ และพัฒนาระบบอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมายของบริษัท
» ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักดีว่า การดำเนิน ธุรกิจของ ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จะประสบความ สำเร็จได้ ด้วยความตั้งใจอย่างสูงในการร่วมกันก่อสร้าง รากฐานที่ดี ของบริษัท เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีเลิศ อันจะ นำมาซึ่งความ ไว้วางใจและความพอใจอย่างสูงสุด จากลูกค้า โดย ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จะยึดมั่นปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
• ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส
• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งทางด้าน ชื่อเสียง การตอบสนองความต้องการ และการ สร้างความ พึงพอใจในบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
• เน้นความสำคัญของการสรรหา สร้างและรักษา บุคลากร ที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการบุคคลให้ เกิดความปรองดอง ในการทำงานเป็นทีม และสร้าง ความพึงพอใจ ในหน้าที่การ ทำงาน ความก้าวหน้า และผลตอบแทน เพื่อการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ขององค์กร ทั้งนี้จะก่อให้เกิดความยึดมั่นในปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจของ ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป อย่างสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ของบริษัท
» มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและ ก่อสร้าง ชั้นนำ ของประเทศไทย และ ภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พอใจสูงสุด
พันธกิจของบริษัท
» ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกำหนดทิศทางของ บริษัท ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงขับดัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป มีภารกิจ ที่ต้องเติมเต็ม
1.ดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทวิศวกรรม และ ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นผู้นำทาง ประสิทธิภาพในการดำเนิน งาน และความ เชี่ยวชาญ ในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในด้านคุณภาพ ระยะเวลา ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
2.พัฒนาการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การอย่างต่อ เนื่อง และปลูกฝัง จริยธรรมของงานสู่พนักงานใน ทุกระดับชั้น
3.สร้างคุณค่าแก่องค์กร เพื่อให้บริษัทมีความเป็น เอกลักษณ์ และแตกต่างอย่างชัดเจน
4.ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตขององค์กร และบุคคลที่อุทิศตัวให้กับองค์กร